Informationsteknik – IT och affärssystem

Kurskod B110603
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till grundläggande egenskaper och begrepp i ett affärssystem och den IT-miljö de fungerar i,
– vara insatt i hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Contents

Affärssystem förr och nu, hur har de utvecklats
Upphandling och implementation av affärssystem
Digitaliseringens inverkan på företagens affärssystem
Grundläggande kännedom om begrepp inom IT, hårdvara och mjukvara, systemarkitektur och datasäkerhet

Attendance

Obligatorisk närvaro vid företagsbesök och seminarier

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och seminarier samt skriftlig tent.

Material

Magnusson, J. & Olsson, B. (2009). Affärssystem. 2. uppl. eller senare. Lund:Studentlitteratur.
Rainer, K. & Cegielski, C. (2013). Introduction to Information Systems. 4th. ed. eller senare. Singapore:Wiley.
Övriga artiklar och material enligt lärares anvisningar

Prerequisite

Grundkurs i logistik, Grundkurs i affärsredovisning/Redovisning 1 och 2,
Grundkurs i marknadsföring

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, företagsbesök, projektarbeten, seminarier, inlämningsarbeten

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:12