Informationsteknik – Marknadsundersökningsmetodik

Kurskod B110503
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målet med kursen i marknadsundersökningsmetodik är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– självständigt lösa företagsrelaterade undersökningsproblem genom att inför en undersökningsuppgift kunna välja lämplig undersökningsmetod
– samla in såväl kvantitativt som kvalitativt datamaterial, bearbeta och sammanställa materialet, samt tolka resultaten och presentera dem muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen omfattar grunderna i att göra en marknadsundersökning. Arbetet presenteras skriftligt såväl
muntligt. De vanligaste kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoderna presenteras och metoder
för att sammanfatta och framställa datamaterial behandlas.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid presentation av case- och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamen och caseuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning: en handbok. Lund: Studentlitteratur.

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Referenslitteratur:
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl.
Stockholm. Liber.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, case- och grupparbeten.

Övrigt

Kursen följer fodringarna vid Åbo Akademi.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:39