Informationsteknik – Franska fortsättningskurs

Kurskod R035202
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
– Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardfranska om ämnet är bekant
– Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
– Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
– Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

Innehåll

– tal- och skrivövningar utgående från kursbokens texter och kopierat material
– grammatik som följer kursboken
– kännedom om Frankrike

Närvaro

28 h.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Muntliga och skriftliga tentamina. Aktiv närvaro.

Kurslitteratur och studiematerial

Persson, U. B. & Lindfors, E. (2009). Un air de Paris. 3 uppl. Malmö: Gleerups.
Kopierat material.

Förkunskaper

Franska grundkurs eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Bedöms enligt skalan VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, textläsning, hörförståelse, muntliga och skriftliga övningar.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:45