Informationsteknik – Laboration 2

Kurskod I160702
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad förståelse för och praktisk erfarenhet av mjukvaruutvecklingsprocessen från ett agilt och objektorienterat perspektiv.
För att uppfylla målet skall den studerande:
– självständigt kunna utföra ett medelstort objektorienterat mjukvaruutvecklingsprojekt
– kunna arbeta inkrementellt och systematiskt redogöra för utvecklingen i små steg
– nå upp till de kvalitativa krav som ställs på projektet samt tillhörande dokumentation

Contents

Problemanalys
Systemutveckling
Objektorienterad programmering och design
Agil utveckling, design och dokumentation

Attendance

Obligatorisk närvaro vid rapporteringstillfällen.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Slutfört och godkänt projekt.

Material

Material enligt lärarens anvisningar.
Referenslitteratur

Prerequisite

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1-2, Objektorienterad programmering och design 1 och 2, Laboration 1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Självständigt arbete, rapporteringstillfällen och handledning.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 16:16