Informationsteknik – Programmering 1

Kurskod I160102
Studiepoäng 8
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande programmering och problemlösning med hjälp av datorer.
För att uppfylla målet skall den studerande:
– ha förmåga att använda en programmeringsmiljö för att skriva, testa och felsöka dataprogram
– kunna konstruera enkla strukturerade dataprogram bestående av sekvens, val och iteration
– behärska användningen av en datastruktur
– behärska grundläggande användning av indata och utdata interaktivt och på fil
– kunna använda sig av färdiga programbibliotek samt enkla procedurer

Contents

Programmeringsmiljöer, programbibliotek och felsökningshjälpmedel
Analys och strukturering av problem
Grunderna i procedurell programmering
Datastrukturer
Kontrollstrukturer
Moduler

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Material

Kochan, S. G. (2014). Programming in C. 4th ed. Harlow: Addison-Wesley. 525 s.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Other

Notera att kravet för att vara behörig för kursen Programmering 2 är att man är godkänd i kursen Programmering 1 i ordinarie tentamen eller i första omtentamen samt godkänd i programmeringsuppgiften i kursen Datastrukturer och algoritmer.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 23:44