Informationsteknik – Matematisk modellering 2

Kurskod I150104
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” och kunna utnyttja matematiska metoder för att beskriva, förstå och analysera olika tekniska system samt bättre tillägna sig teknisk litteratur.

Contents

Matematik:
– Integrering
– Differentialekvationer
– LaPlace-transformen
– Statistik, fördelningsfunktioner och statistisk behandling av data

Översiktlig behandling av fysikaliska grundprinciper för modellering av tekniska system, Kirchoffs lagar, termodynamik, mekanik, etc.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända tentamina och godkända räkneövningar.

Material

Croft, A., Davison, R. & Hargreaves, M. (2012). Engineering Mathematics, A Modern Foundation for Electronic, Electrical and Systems Engineers, 4th Ed. Harlow: Prentice Hall
Valda delar från:
Ljung, L. & Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
Manualer, särskilda anvisningar.

Prerequisite

Matematisk modellering 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar varvade med övningsuppgifter.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 22:00