Informationsteknik – Interkulturell kommunikation

Kurskod B130701
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.
– Kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas
– Kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

Upon completion of the course, the student will:
– Have knowledge of the different ways cultures differ and skills to see how these differences affect reactions, non-verbal behavior, thinking, statements, cooperation, conflicts, integration, etc.
– The ability to identify obstacles to good communication and know how to remove them
– Knowledge of some key concepts in intercultural communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotypes, communication processes, cultural clashes, culture shock, self-fulfilling prophecy, cultural dimensions, etc.

Innehåll

– Litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser.
– Aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder
– Film och andra kulturella yttringar för exempel och analys
– Intervjuer av företrädare för olika kulturer
– Analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer

– Literature about what generally applies to communication across cultural borders.
– Current information about selected countries and groups in countries
– Film and other cultural expressions for examples and analysis
– Interviews of representatives of different cultures
– Analysis of experiences and statements of and about their own and other cultures

Närvaro

Närvaroskyldighet beroende på arbetsuppgifterna

Attendance required according to assignements

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Examination

Tentamen, godkända muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Final exam, assignments submitted in time

Kurslitteratur och studiematerial

Hanvey, R.G. (1976). ”Cross-cultural Awareness” (Dimension 3, p 10-19). In: The American Forum for Global Education: An Attainable Global Perspective. Retrieved from http://www.globaled.org/an_att_glob_persp_04_11_29.pdf on the 15th of Aug. 2011
Hemming, E. (2006). Intercultural Communication – an introduction. Åland University of Applied Sciences.
Hofstede, G. (1990). Cultures and organizations:software of the mind. New York:McGraw-Hill (in English).
Hofstede,G. (2005). Organisationer och kulturer (in Swedish). Chapter 1: Levels of Culture. London: McGraw-Hill.
Hoopes, D.S. (1995). Perception. In Pusch, M. [Ed.] Multicultural Education: A Crosscultural Training Approach. Chicago Intercultural Press.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Internetbaserade resurser, artiklar, databaser, inlärningsplattform

Course materials provided by the university:
Internet based resources

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Presentationer, diskussioner, litteratur, intervjuer

Presentations, discussions, literature, interviews

Utskriven 22 september 2019 kl 11:39