Informationsteknik – Nationalekonomi

Kurskod B111303
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– förstå hur marknadsmekanismen fungerar
– förstå hur olika marknadsstruturer påverkar företagens beslut och vilka konsekvenserna är för ekonomin som helhet
– förstå grunderna för den offentliga sektorns roll i ekonomin
– förstå hur utbud och efterfrågan fungerar i ekonomin som helhet samt grunderna för ekonomisk politik
– förstå grunderan för och nyttan av handel

After a completed course the students should be able to:
– understand how the market mechanism works
– understand how various market structures affect the decisions of firms and what the consequences for the economy as a whole are
– understand the basics of the role of the public sector in the economy
– understand how supply and demand works at an aggregate level and what the basics of economic policy are
– understand the basics of trade and the benefits of trade

Contents

Mikroekonomi: marknadsmekanismen, marknadsstrukturer, offentlig sektor
Makroekonomi: elementär nationalbokföring, aggregerat utbud och aggregerad efterfrågan, ekonomisk politik, internationell handel

Microeconomics: market mechanism, market structures, public sector
Macroeconomics: basics of national income accounting, aggregate supply and demand, economic policy, international trade

Attendance

Föreläsningarna är frivilliga men deltagande på vissa lektioner ger tilläggspoäng. Obligatoriska arbeten enligt examinatorns anvisningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Obligatoriska grupparbeten, inlämningsuppgifter.

Compulsory group assigments, individual assignments

Material

Begg, D. Vernasca G., Fischer, S. & Dornbusch R. (2014). Economics. Maidenhead: McGraw-Hill
Berglund, T. & Johansson, E. (2007). Introduktion till samhällsekonomisk analys. Helsingfors: Söderströms.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbeten och individuella uppgifter.

Lectures, group discussions, group assignments and individual assignments

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:38