Informationsteknik – Organisation och ledning

Kurskod B110805
Studiepoäng 10
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande:
– ha grundläggande insikter och teoretiska färdigheter i organisation och management.
– ha de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet,
– ha en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet fungerar samt
– grundläggande färdigheter i organisations- och ledarskapsanalys.
– ska kunna visa insikt om de centrala begrepp som behandlats under kursen genom att beskriva dem med egna ord, använda dem i kontextuella analyser, beskriva dem i förhållande till varandra (se samband) och diskutera dem med andra kursdeltagare.

Contents

Kursen går igenom de grundläggande koncepten och teorierna på området, med avsikt att skapa en förståelse för organisationer och management som ett mångdimensionellt och sammansatt fält. I detta ingår teman som:
– organisationsstruktur, grupper och team
– organisationskultur
– ledarskap och styrning
– kunskap, lärande och förändring
– motivation och arbetsmiljö
– kommunikation
– kön, makt, kontroll och etik.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Aktivt deltagande i alla arbeten/övningar/diskussioner/slutarbete.

Material

Kurslitteratur och studiematerial
Forslund, M. (2013) Organisering och ledning. Liber.

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.

Referensmaterial
Aru, A-S. (2003). Organisation & ledarskap. Malmö: Gleerup.
Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.
Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2012). Management: att leda verksamheter och människor. Lund:
Studentlitteratur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation samspel mellan människor. Lund: Studentlitteratur.
Segerfeldt, C-H. (2002). Ledarskap stavas kommunikation. Malmö: Liber.

Undervisningsmaterial
Material publicerat på Fronter.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd

Teaching methods

Föreläsningar, diskussioner utifrån case, informationsinsamling och -bearbetning.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 15:37