Informationsteknik – IT och affärssystem

Kurskod B110603
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till grundläggande egenskaper och begrepp i ett affärssystem och den IT-miljö de fungerar i,
– vara insatt i hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Innehåll

Affärssystem förr och nu, hur har de utvecklats
Upphandling och implementation av affärssystem
Digitaliseringens inverkan på företagens affärssystem
Grundläggande kännedom om begrepp inom IT, hårdvara och mjukvara, systemarkitektur och datasäkerhet

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid företagsbesök och seminarier

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och seminarier samt skriftlig tent.

Kurslitteratur och studiematerial

Magnusson, J. & Olsson, B. (2009). Affärssystem. 2. uppl. eller senare. Lund:Studentlitteratur.
Rainer, K. & Cegielski, C. (2013). Introduction to Information Systems. 4th. ed. eller senare. Singapore:Wiley.
Övriga artiklar och material enligt lärares anvisningar

Förkunskaper

Grundkurs i logistik, Grundkurs i affärsredovisning/Redovisning 1 och 2,
Grundkurs i marknadsföring

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök, projektarbeten, seminarier, inlämningsarbeten

Utskriven 18 maj 2022 kl 00:29