Hospitality Management – Engelska 1

Kurskod Y031204
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande:
– kunna nyckeltermerna för sin bransch
– ha verktyg för inlärning av branschvokabulär
– ha förbättrat sin förmåga att analysera branschtexter
– ha förmåga att kommunisera smidigt och ändamålsenligt i grupp
– kunna förbereda, organisera och hålla en presentation

Innehåll

– Nyckeltermer för branschen
– Textanalyser
– Kommunikativa övningar
– Presentation

Närvaro

Tillräcklig närvaro 75% eller enligt överenskommelse med läraren.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Tentamen, deltagande i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Alla dessa bedöms på skalan U/G/VG .
Final exam, completion of written and oral tasks. All of these are assessed on a scale of U/G/VG (Fail, Pass, High Pass)

Kurslitteratur och studiematerial

Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing. Swedish Edition. Harlow, England: Prentice Hall.
Mascull B., (2010 eller nyare). Business Vocabulary in Use: advanced. Cambridge: Cambridge University Press.

Förkunskaper

Goda kunskaper på sk Intermediate level. Ett test kan ordnas vid behov.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort, skalan är U/G/VG. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Grades U/G/VG are entered in the transcript of records. (For validation, the grade Pass is used).

Arbetsformer

Olika typer av uppgifter individuellt samt i grupp.

Övrigt

Kursen går parallellt med Marknadsföring och följer delvis med samma tema.

Utskriven 09 december 2022 kl 18:45