Hospitality Management – Finska nivå 4

Kurskod Y030404
Studiepoäng 3
Lärandemål

Färdighetsnivå A2-B1 enligt det europeiska referensramen för språk med fokus på samtal, muntlig produktion och kommunikation, aktivt ordförråd – utan att lämna bort språkets byggstenar.
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Kunna diskutera för den studerande viktiga ämnen t ex handel, kundservice, sport, hobbyer, arbete, teknik, relationer, mat, resor och media.

Innehåll

Diskussionsövningar utgående från frågor, texter, ljudfiler och bilder. Övningarna görs i par/grupp lämnas in som audior/videor. Den studerande producerar en längre text i början av kursen. Texterna används som grund för korta avsnitt om språkets byggstenar.

Närvaro

Ansvarstagande och aktivt deltagande i par/grupparbeten.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Examination

Kursen bedöms med skala 1-5.
Vitsord 1 Den studerande har visat ansvarstagande, förmåga att planera och genomfört uppgifter på ett acceptabelt sätt samt samarbetat med andra studerande. Den studerande har kunnat bedöma två andra suderandens eportfolior enligt lärarens anvisningar.
Vitsord 3 Den studerande har visat stort ansvarstagande, förmåga att planera och genomfört väl sina uppgifter samt tagit också ansvar för gruppens inlärning genom att delat med sig av det man lärt sig. Den studerande har bedömt två andra suderandens eportfolior mångsidigt.
Vitsord 5 Den studerande har visat stort ansvarstagande, förmåga att planera och genomfört mycket väl sina uppgifter samt tagit också ansvar för gruppens inlärning genom att delat med sig av det man lärt sig. Den studerande har bedömt två andra suderandens eportfolior mångsidigt. Den studerande har agerat konstruktivt samt föredömligt i de olika kommunikations – samt interaktionssituationers under hela kursen.

Kurslitteratur och studiematerial

Den studerande behöver
1) Häggblom S., & Paloneva H. (2019). Sainpas sanottua (2. uppl.). Finn Lectura.
2) Otso App from Google Play (free of charge) – Obs. ljudfilerna fungerar tillsammans med boken.

Annat lämpligt aktuellt material från språkområdet.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via högskolebibliotekets webbplats https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lexikon-och-ordbocker/

Förkunskaper

Finska nivå 2 eller kunskaper i finska motsvarande ”lätt fortsättning”.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Distanskurs som finns på lärplattform Google Classroom. Övningarna görs i par/grupp och lämnas in som audior/videor. Egen text lämnas in. Genomgång av finskans byggstenar utgående från deltagarnas behov. Handledning.

Övrigt

Studeranden har möjlighet att påverka kursinnehållet och välja de områden som intresserar hen mest.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:02