Hospitality Management – Examensarbete

Kurskod R514103
Studiepoäng 15
Lärandemål

Målet med examensarbetet är att fungera som ett mognadsprov där den studerande visar förmåga att självständigt, analytiskt och kritiskt genomföra ett vetenskapligt arbete. Detta genom att tillämpa kunskaper och metoder inom det egna arbetsområdet gällande för programmet.

The learning outcome of the degree thesis is to act as an assessment of knowhow and reliability for the student, where the ability to independently, analitycally and critically carry out a scientific task is demonstrated. This by applying knowledge and methods within the proffessional field of the program.

Innehåll

Val av ämne är den studerandes ansvar i samråd med tilldelad handledare. Ämnet ska dock vara relevant för den studerandes utbildning och skapa möjligheter till fördjupning inom det valda ämnet samt visa prov på förmåga till integrering med andra närliggande ämnesområden.

The chosen topic is on the responsability of the student, in collaboration with the assigned supervisor. The subject should however be relevant to the education of the student and allow for in-depth analysis of the chosen topic and also demonstrate ability to interact with other nearby subjects.

Närvaro

Examensarbetet är ett självständigt arbete och motsvarar 400 arbetstimmar per studerande. Den studerande ska:
– träffa sin handledare vid minst tre tillfällen och initierar kontakten,
– efter överenskommelse med sin handledare bifoga sitt material inför träffar och seminarier samt till opponenter en vecka innan seminarier
– och närvara (obligatorisk) vid seminarier, frånvaro kräver giltigt läkarintyg.

The degree thesis is an independent study and requires 400 working hours per student. The student should:
– meet his/her supervisor minimum three times and initiates the contact
– on agreement with the supervisor attach material before meetings and seminars, and to opponents one week prior to seminars
– and attend (compulsory) at seminars, absence requires valid doctor’s cerificate.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Enligt Anvisningar för examensarbete

See instructions for the degree thesis

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Språkrådet. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.

Strömquist, S. (2019). Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (8. uppl.). Malmö: Gleerups.

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Skrivguiden – Högskolan på Åland
Föreläsningskompendium om examensarbete
Anvisningar för examensarbete vid Högskolan på Åland

Förkunskaper

Avklarat 120 sp inklusive kurserna ”Studieteknik och vetenskapligt skrivande” och ”Marknadsundersökningsmetodik”.
Kollegiet bedömer om studerande uppfyller förkunskapskraven.

120 study credits including the courses ”Study techniques and academic writing” and ”Marketing analysis and research”.
Staff will conclude whether the student meets the prerequisites.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.

Arbetsformer

Enligt Anvisningar för examensarbete

See instructions for the degree thesis

Övrigt

Självständig problemlösning och dokumentation.

Independent problem solving and documentation.

Utskriven 03 december 2022 kl 18:10