Hospitality Management – Destinationsutveckling

Kurskod R352301
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna förklara, analysera, kartlägga och planera för:
– hållbar utveckling och hållbar turism
– konkurrenskraftiga destinationer
– destinationens kärnresurser
– destinationens stödresurser
– destinationsmanagement
– destinationsstrategi och -makrnadsföring
At the end of the course the student is expected to be able to explain, analyse, map out and plan:
-sustainable development and sustainable tourism
– competitive destinations
– destination core resources
-destination supporting resources
-destination management
-destination strategy and marketing

Innehåll

-destinationsteori-definitioner
-destinationens konkurrenskraft
-hållbar turism och hållbar destination
-modell Ritchie & Crouch (2003); destintionens resursanalys
-destinationens image och varumärke
Content:
– destination theory — definitions
– destination competitiveness
– sustainable tourism and sustainable destinations
– the Ritchie & Crouch (2003) Conceptual Model of Destination Competitiveness
– destination image and brand

Närvaro

Arbetsinsats ca. 133 t. varav ca 50 t. är föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid studiebesök, projektarbete samt presentationstillfällen
Obligatory presence in seminars and group work
Presences recommended in lecturers

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen
Assignments and examination

Kurslitteratur och studiematerial

Ritchie, B. J. R., & Crouch, G. J. (2005). The Competitive Destination : A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI Publishing. 272 s.
Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2015). Tourism and Developement : Concepts and Issues (2 ed.). Bristol: Channel View Publications.
World Tourism Organisation. (2007). A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid: World Tourism Organisation (UNWTO).

Undervisningsmaterial samt vetenskapliga artiklar från Högskolans databaser- tillhandahålls av Högskolan.

Förkunskaper

Tourism Operations 1
Tourism Operations 2

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).
Cource grade noted in studentcard

Arbetsformer

Föreläsningar, gästföreläsare eller studiebesök, projektarbete och övningar.
Lecturers,case studies,group work and presentation,assignments,examinations and tutorials

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.
In order to cater the content of the course it i necessary with tutorials

Utskriven 06 december 2023 kl 06:01