Hospitality Management – Event Studies

Kurskod R253204
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studeranden förväntas efter avslutad kurs kunna redogöra och analysera:
– Olika typer av event
– Olika perspektiv på event
– Organisationer bakom event
– Planering av event
– Finansiering och sponsring av event
– Marknadsföring av event
– Utvärdering av event

After completion of the course the students are able to describe and analyze:
– Different types of events
– Different perspectives of events
– Organization of the events
– Event planning
– Financing and sponsorship of events
– Marketing of the events
– Evaluation of the events

Innehåll

– Olika synsätt och perspektiv på planerade event
– Att planera, organisera och genomföra ett event
– Hur finansieras event
– Hur utvärderas ett event

– Different views and perspectives on event planning
– Planning, organizing and conduction of an event
– How to finance an event
– How to evaluate an event

Närvaro

Totalt ca 133 h arbete varav ca 40 h schemalagd tid.
Obligatorisk närvaro vid grupparbeten-case och examinationstillfällen.

Total of approx.133h of work out of which 40h scheduled time.
Mandatory attendance for the group-work and examination.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkända presentationer och inlämningsuppgifter/hemtentamen.
Approved presentations and assignments/home exam.

Kurslitteratur och studiematerial

Getz, D. (2012). Event Studies: theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
Rogers, T. (2007) Conferences and conventions : a global industry. 2. Ed. Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
artiklar från media och bloggar, vetenskapliga databaser, undervisningsmaterial

Dokumentering

Kursvitsordet noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering bedöms kursen som godkänd).
A course grade is put in a students card U, G, VG (in the case of validation, the course is considered passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, studiebesök, egna presentationer, inlämningsuppgifter.
Lectures, cases, study visits, own presentations, assignments.

Övrigt

Självstudier bedrivs i stor utsträckning under kursen.

Utskriven 30 november 2022 kl 09:43