Hospitality Management – Design och trender inom hotell och logibranschen

Kurskod R244103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
Identifiera vikten av design för offentliga miljöer och i synnerhet för hotell och restauranger
Tillämpa sina kunskaper i design för att se hur hotell och restauranglokaler behöver anpassas till praktiska funktioner.

After completing a course, students should be able to:
Identify the importance of a design of public spaces, in particular of hotels and restaurants
Apply their knowledge in design to identify how hotels and restaurants should be adapted their practical functions.

Innehåll

Design som funktionalitet i offentliga lokaler
Upplevelserummet
Miljötänkande och design
Design som marknadsföringsverktyg och Design hotells
Planering av ett hotell med olika avdelningar och funktioner
Renoveringar
Trender inom design

Design for functionality of public spaces
Experience room
Environmental thinking and design
Design as a marketing tool and a Hotel design
Renovations
Design trends

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Mandatory participation in seminars and group work
Recommended attendance of the lectures

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter
Redovisning av hotellprojekt

Assignments
Report of a hotel project

Kurslitteratur och studiematerial

Raghubalan,G. (2015). Hotel Housekeeping. New Delhi:Oxford University Press. sid. 593-773
Strannegård,M. (2009). Hotell Speciell: livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö:Liber. 264 s.
Stipanuk,D. (2006). Hospitality Facilities Management and Design. Lansing, Mich.:American Hotel & Lodging Educational Inst.
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Course grade noted in a student card

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök och inlämningsuppgifter
Planera ett hotellprojekt som grupparbete (obligatorisk närvaro)

Lectures, visits to the companies, and assignments
In groups, plan a hotel project (mandatory presence)

Utskriven 30 november 2022 kl 10:08