Hospitality Management – Hotel Operations and Management

Kurskod R242104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
-Utveckla förmågan att förstå hotellets olika operativa driftsfunktioner och inse ledarskapets betydelse för lyckade processer inom planering, beslutsfattande, koordinering och övervakning
-Kunna förklara hur hotellets sälj-och marknadsfunktion är uppbygd
– förstå MICE- industrin som begrepp och betydelse
– vara förtrogen med logibranschens historia och utveckling

Innehåll

I kursen kartläggs avdelningschefernas olika ansvarsområden
Kursen behandlar avdelningsspecifika problemställningar och de studerande lär sig koordinera avdelningsöverskridande processer
Kursen ger en fördjupning i uppbyggnad och funktion av hotellets marknadsförings -och säljorganisation
MICE industrin och dess komponenter- möten och konferenser
Logiverksamhet och historisk utveckling

Närvaro

70 % närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Hospitality and restaurant management. (2013). Boston: Pearson. 303 s.
Lönn,E. (2013). Hotell, konferens & evenemang. Stockholm: Gästakademien
Lönn,E. & Wigerstad,C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademien
Masuhr, B. (2007). Kongresshandboken:om konsten att skapa möten för många människor. Stockholm: Koala Publishing
Raghubalan,G., & Raghubalan,S. (2015). Hotel housekeeping operations and management (3rd ed). New Delhi: Oxford University Press
Rutherford,D.G. (red). (2002). Hotel management and operations. New York: Wiley. 536 s.

Förkunskaper

Hotel Operations 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen måste självstudier bedrivas

Utskriven 30 november 2022 kl 09:36