Hospitality Management – Säkerhets- och miljöledning

Kurskod R223102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– förstå vikten av miljöarbete inom Hospitalityindustrin
– inse vikten av säkerhetsledning i hotell och restaurangföretag
– kunna specificera de viktigaste kriterierna för miljö och säkerhetsfrågor
– redogöra för huvudprinciperna i ett miljö-, säkerhetsledningssystem i Hospitalityföretag
– kunna konstruera enklare miljö-, säkerhetsledningssystem för ett företag i turismbranschen

Innehåll

1. Miljöfaktorer i Hospitalitybranschen
2. Miljöledningssystem, GreenKey, Blue Flag, Svanen
3. Säkerhet inom Hospitalityindustrin (personlig säkerhet, ergonomi, brandsäkerhet, stöld, lagstiftning)
4. Säkerhetsledning
5. Egenkontroll och hygienkompetens

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänt projektarbete och aktiv närvaro på lektioner.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar från följande kurslitteratur:
Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund:Studentlitteratur Lund. 528 s.
Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing.
Williams,C. & Buswell, J. (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. Wallingford,Oxon:CABI Publishing. 230 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter. (2003). Konsumentverkets publikationsserie. Dnr. 2003/52/1025. Finland.
Lagar och förordningar.
Protecting workers in hotels, restaurants and catering. (2008). European Agency for Safety and Health at Work.
Svanenmärkning av restauranger.(2008). Version 1.1 (13.12.2006 – 31.12.2011). Nordisk Miljömärkning

Förkunskaper

Avklarad kursen ”Grunderna i företagsverksamhet” (ÅK 1).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas.

Utskriven 03 december 2022 kl 17:11