Hospitality Management – Kvalitetsledningssystem

Kurskod R183203
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande :
– känna till de viktigaste teorierna och kriterierna för kvalitetsledning och hållbar utveckling.
– kunna redogöra för de olika momenten i kvalitetsledningsarbetet
– känna till de viktigaste kvalitetsledningssystemen
– kunna själv konstruera ett enklare kvalitetsledningssystem

Innehåll

1. Vad är kvalitet och hur hör ett miljöledningssystem ihop med kvalitetsstyrning ?
2. Att mäta kvalitet
3. Att arbeta med kvalitetsledningssystem
4. Olika kvalitetsledningssystem (ISO 9000, EFQM och Tour Quality))
5. Att bygga upp ett kvalitetsledningssystem

Närvaro

Minst 70 % närvaro på föreläsningar och övningar.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Examination

Godkänd närvaro samt inlämnings-/gruppuppgift.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Studerande kommer ihåg några de viktigaste teorierna om kvalitet och kriterierna för hållbar utveckling .
Studerande kommer ihåg några centrala principer för kvalitetsledningsarbetet.
Studerande känner till vilka som är de vanligaste kvalitets- och miljöledningssystemen.
Studerande kan med lite hjälp konstruera ett enklare kvalitetsledningssystem.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Studerande kan redogöra för de viktigaste kvalitetsteorierna samt de flesta kriterierna för hållbar utveckling .
Studerande kan redogöra för de viktigaste momenten i kvalitetsledningsarbetet.
Studerande kan redogöra för de vanligaste kvalitets- och miljöledningssystemen samt hur miljöledning är en del av totalkvalitet
Studerande kan själv konstruera ett enklare kvalitetsledningssystem med några mindre brister.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Studerande kan ledigt redogöra för de viktigaste kvalitetsteorierna samt de för kriterierna för hållbar utveckling .
Studerande är väl insatt i och kan utan problem redogöra för de viktigaste momenten i kvalitetsledningsarbetet.
Studerande kan enkelt redogöra för de vanligaste kvalitets- och miljöledningssystemen samt hur miljöledning är en del av totalkvalitet
Studerande kan själv konstruera ett enklare kvalitetsledningssystem med hållbar utveckling integrerad i det.

Kurslitteratur och studiematerial

Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. CABI Publishing. 221 s. (E-bok via HÅ Ebook Central)
Edvardsson, B. (red.).(1998). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Studentlitteratur. 202 s.
Mäkelä, Samu. (2011). Strategi och kvalitetsledning för turistföretag. Elektroniskt kompendium.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Kurserna : ”Företagsverksamhet och entreprenörskap 5 sp.”

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas.

Utskriven 09 december 2022 kl 19:02