Hospitality Management – Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

Kurskod R173202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerade :

DEL 1. Teoretisk referensram för ekonomistyrning
– känna till ekonomistyrningens olika uppgifter
– känna till de viktigaste nyckeltalen i branschen, hur man räknar fram dem och hur använder man dem i företagets ekonomistyrning
– känna till huvudprinciperna för Revenue Management

DEL 2. Ett praktiskt verktyg för ekonomistyrning i hotellbranschen
– kunna utnyttja ett boknings- eller annat system som verktyg i ekonomistyrning och Revenue Management

DEL 3. Praktisk ekonomistyrning i restaurang, kök och sal
– kunna utnyttja något dataprogram (t.ex. Jamix) som verktyg i ekonomistyrning
– behärska grundläggande menyteknik som en del av företagets ekonomistyrning

Innehåll

DEL 1.
Teoretisk referensram för ekonomistyrning
1. Ekonomistyrningens olika arbetsuppgifter
2. Olika nyckeltal för hotell och restauranger och hur man tolkar ekonomiska repporter
3. Revenue Management – teori och huvudprinciper
4. Simulerad ekonomistyrning : ett företagsspel

DEL 2.
Ett praktiskt verktyg för ekonomistyrning i hotellbranschen

DEL 3.
Praktisk ekonomistyrning i restaurang, kök och sal
1. Receptik ; Jamix dataprogram för kalkylering av recept
2. Menyteknik

Närvaro

I början av varje kursdel meddelas vilken är närvaroskyldigheten på de olika kursmoment samt hur frånvaro kan påverka kursvitsordet.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd närvaro på lektioner och övningar.
Godkänd inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm: Sellin.
Almqvist, R., Graaf, J., Jannesson, E., Parment, A., & Skoog, M. (2018). Boken om ekonomistyrning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Tranter, K. A., Stuart-Hill, T., & Parker, J. (2009). An Introduction to Revenue Management for the Hospitality Management : Principles and Practises for the Real World. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Ekonomistyrning för turistföretag (2010). Ett kompendium som delas ut under kursen. Högskolan på Åland.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Grundkurs i företagsekonomi och kursen Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Kursen omfattar tre delar : 1. Teoretisk referensram för ekonomistyrning, 2. Ett praktiskt verktyg för ekonomistyrning i hotellbranschen och 3.Praktisk ekonomistyrning i restaurang, kök och sal
Varje kursdel innehåller olika antal föreläsningar och övningar.

Utskriven 03 december 2022 kl 16:59