Hospitality Management – Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

Kurskod R173104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs :
– känna till vad som påverkar ett hospitalityföretags resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
– kunna göra resultatbedömningar för olika verksamhetssituationer med hjälp av bidragskalkyler
– kunna räkna priser för olika hospitalityprodukter i olika verksamhetssituationer
– känna till grunderna för företagsbeskattning
– känna till grunderna för budgetering
– kunna sätta ihop enklare investerings-, resultat- och likviditetsbudgetar

Innehåll

1. Företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
2. Bidragskalkyler för olika verksamhetssituationer
3. Priskalkyler
4. Investeringskalkyler
5. Budgetering
6. Grunderna i företagsbeskattning
7. HotCalc företagsspel

Närvaro

För ett godkänt vitsord krävs minst 70 % närvaro på lektioner och övningar samt 90 % närvaro under HotCalc företagsspelet.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen och en egen rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Ax, Christian & Johansson, Christer & Kulven, Håkan. (2015). Den nya ekonomistyrningen. Stockholm: Liber.
Mäkelä, S. (2010). Ekonomistyrning för turistföretag. Kurskompendium. Högskolan på Åland.
(erhålles i elektronisk form i början av kursen)

Artikelsamling.

Förkunskaper

Grundkurs i företagsekonomi

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och HotCalc företagsspel.

Utskriven 30 november 2022 kl 09:30