Hospitality Management – Grundkurs i företagsekonomi

Kurskod R171103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– behärska grundläggande procenträkning
– känna till företagets grundläggande funktioner och strategier
– känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
– känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling

Innehåll

1. Procenträkning
2. Företagets funktioner, processer och strategi
3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet
4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring
5. Företagets bokslut med nyckeltal för hållbar utveckling
6. Övningar

Närvaro

Ca 80 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, godkända övningsuppgifter och godkänd närvaro.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1-2)
Studerande kan räkna rätt enklare procentuppgifter.
Studerande kommer ihåg de flesta av företagets funktioner och strategier.
Studerande kan redogöra för huvuddragen i begreppen resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet samt för de viktigaste affärshändelserna som påverkar dem antingen negativt eller positivt.
Studerande känner till huvudprinciperna i dubbel bokföring och bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling – men kan dock inte alltid utan hjälp få bokföringen och bokslutet stämma rätt.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda(3-4)
Studerande kan räkna alla sorters procentuppgifter
Studerande kan redogöra för alla företagets funktioner och strategier.
Studerande kan själv kontera de flesta löpande affärstransaktionerna och sätta ihop en resultat- och balansräkning inklusive nyckeltal för hållbar utveckling.
Studerande kan ledigt redogöra för begreppen resultat, lönsamhet, likviditet och lnsamhet och vilka affärshändelser som påverkar dem mest.

Bedömningskriterier – berömliga (5))
Studerande kan räkna helt rätt alla sorters procentuppgifter och flexibelt tillämpa procenträkning i olika praktiska problemsituationer.
Studerande kan ledigt redogöra för alla funktioner och strategier och kan själv välja strategier i olika situationer och motivera dem.
Studerande kan kan felfritt kontera löpande affärshändelser och sätta ihop en resultat- och balansräkning.
Studerande kan själv räkna ut resultatet, lönsamheten, likviditeten och soliditeten från ett bokslut och redogöra för hur det går för företaget även nyckeltal för hållbar utveckling beaktade samt vilka eventuella problem företaget i fråga har och ge förslag till positiv utveckling.

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner.
Skärvad, P-H., & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok (15. uppl. eller nyare). Malmö.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

Dokumentering

Kursvitsordet noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas aktivt.

Utskriven 30 november 2022 kl 09:34