Hospitality Management – Grundkurs i företagsekonomi

Kurskod R171101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– behärska grundläggande procenträkning
– känna till företagets grundläggande funktioner och strategier
– känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
– känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut

Innehåll

1. Grundläggande handelsmatematik : ekvationer och procenträkning
2. Företagets funktioner, processer och strategi
3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet
4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring
5. Företagets bokslut
6. Övningar

Närvaro

Ca 80 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkända övningsuppgifter
Godkänd närvaro

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm: Sellin & Partner.
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok. 15. eller nyare upplaga. Liber. Malmö.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas aktivt.

Utskriven 09 december 2022 kl 18:49