Hospitality Management – Practical Hotel Operations

Kurskod R091203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom logi och kundbetjäning med fokus på receptionsarbete, kundbetjäning, turistinformation eller motsvarande arbetsuppgifter inom kommersiell logiverksamhet eller företag.

Innehåll

Praktikplatsen ska vara hotell, turistverksamhet eller annan kommersiell logiverksamhet med reception och kundmottagning.
Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser.

Närvaro

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete eller motsvarande arbetstid på kryssningsbåt.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna samt de villkor stipulerade i praktikkontraktet.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig rapport samt av praktikplatsens kontaktperson bedömd arbetsinsats.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Övrigt

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:00