Hospitality Management – Practical Restaurant Operations

Kurskod R091104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom restaurang.

Innehåll

Praktikplatsen ska vara restaurang med fullständiga rättigheter.
Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser

Närvaro

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete eller motsvarande arbetstid på kryssningsbåt.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna samt andra villkor stipulerade i praktikavtalet.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig rapport samt av praktikplatsens kontaktperson bedömd arbetsinsats.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Övrigt

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 30 november 2022 kl 08:26