Hospitality Management – Tourism Operations 1

Kurskod R051104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs
– kunna redogöra för begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
– ha grundläggande förståelse för hållbar turismutveckling
– känna till begreppet turismnäringens distributionsmix

Innehåll

Världens största näring – definitioner, begrepp
Turismens positiva och negativa effekter
Värdskapet och dess betydelse

Närvaro

75% närvaro vid föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, godkända inlämningsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Cooper,C., Fletcher,J., Fyall, A., Gilbert,D. & Wanhill,S. (1993 eller senare). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Ltd.
Hudman, L. & Jackson, R. (2003). Geography of Travel & Tourism. Albany, N.Y: Thomson Delmar Learning. 534 s.
Olsson, Camilla. (2012). Service och bemötande. Gästakademin:UHR
Tengling, M., Friberg, A.B., Lindmark, M. & Tjörnhammar, E. (2007). Turism Bas. Faktabok. 3. uppl. Malmö: Liber. 198 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök eller gästföreläsare, grupparbeten och eget arbete.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 30 november 2022 kl 08:52