Hospitality Management – Hotel Operations

Kurskod R041105
Studiepoäng 5
Lärandemål

De studerande skall efter avslutad kurs:
– ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.
– omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation
– tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division
– kundbetjäning och servicesituationer
– ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

After completion of the course the students are able to:
have basic knowledge of hotels and other types of commercial lodging
understand hotel business’ structure and organization
services and functions that are found in hotels with an emphasis on room division
customer service and service cases
have basic knowledge of booking and distribution systems

Innehåll

Hotellets verksamhetsmiljö
Hotellet och dess funktionella uppbyggnad
Hotellet som arbetsplats – avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter
Att arbeta inom roomdivision – housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning
Bokningssystem

Hotels business environment
Hotels and the structure of functions
Hotels as a workplace – departments, functions and tasks
Work in different departments – housekeeping, reception, booking, conference area
Booking system

Närvaro

70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer.
70% attendance, active participation in seminars and group work, and a presentation.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer.
Inlämningsuppgifter, tentamen.
70% attendance of lectures and compulsory attendance of presentatinos.
Assignments, exam.

Kurslitteratur och studiematerial

Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.
Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).
VG, G (for grading).
A course grade is put in a students card U, G, VG (in the case of validation, the course is considered passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.
Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.
Lectures, group work with presentations, assignments and exam.
Practical exercises
Study visits
Individual learning

Studiebesök
Självstudier

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:53