Hospitality Management – Introduktion till examensarbete

Kurskod R013302
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan
3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

The student should after the course have insights into how to:
1) maximise learning and making use of all resources offered to a university student,
2) conduct research on a basic level in a structured and reflecting manner and
3) illustrate the process and result of the research in an academically correct manner and present it in an pedagogically correct way.

Innehåll

År 3-4 Introduktion till examensarbete:
introduktion examensarbete
seminarier och handledning
PM för examensarbete och presentation av forskningsplan

Year 3-4 Introduction to the degree thesis:
Introduction to the degree thesis
Seminars and supervising
PM for the degree thesis and presentation av research plan

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Språkrådet. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.

Strömquist, S. (2019). Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (8. uppl.). Malmö: Gleerups.

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Utskriven 03 december 2022 kl 18:47