Hospitality Management – Affärsengelska

Kurskod B130201
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på engelska kunna:
– presentera ett företag med avseende på nyckeltal och andra viktiga aspekter
– representera ett företag på ett korrekt och affärsmässigt sätt
– skriva olika typer av dokument som används i affärskommunikation
– delta aktivt i möten av olika slag
– benämna många i affärsvärlden förekommande fenomen (vokabulär)

After completing the course, the student has the ability to:
– present a company with regard to key figures and other important aspects
– represent a company in a correct and businesslike manner
– write different types of documents used in business communication
– participate actively in meetings of different kinds
– name many phenomena in the business world (vocabulary)

Innehåll

Affärskorrespondens, CV samt arbetsansökan, olika konversationssituationer, argumentationsteknik, mötesterminologi, affärsvokabulär.

Business correspondence, CV and job application, different conversational situations, argumentation, meeting terminology, business vocabulary.

Närvaro

Närvaro krävs i enlighet med uppgifternas art.
Aktivt deltagande på Meet-möten.

Attendance required in accordance with assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter, rollspel och presentationer.

Written assignments, role play and presentations

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Internetbasedat material och kursplattform

Course materials provided by the university:
Internet based materials and collaboration platform

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Flerformsundervisning. En del närträffar men många kursmoment kan skötas på distans. Kursen är tillgänglig på lärplattform Google Classroom.
Skriftliga och muntliga övningar, föreläsningar, rollspel, videoinspelningar och dialoger, läs- och hörförståelse, inlärning av ord och termer.

Written and oral exercises, lectures, role play and dialogues, reading and listening comprehension, vocabulary

Utskriven 03 december 2022 kl 17:15