Hospitality Management – Bolagsrätt

Kurskod B120502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha klart för sig hur aktiebolag (inklusive BAB), öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, EU-bolag, föreningar och stiftelser fungerar och vilken lagstiftning och rättsliga principer som reglerar dessa associationsformers verksamhet. Den studerande skall även ha fått en förståelse för hur EU inverkar på bolagsrätten.

Innehåll

Kursen belyser hur de olika bolags- och associationsformerna är organiserade samt hur de agerar internt och externt i förhållande till tredje man. Reglerna om rättsskydd för delägare, medlemmar och tredje män gås igenom.

Den bolagsrättsliga lagstiftningen innehåller de allmänna bestämmelserna om privata och publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser. Inom EU finns även en del bolagsrättsliga bestämmelser som reglerar specifika EU-rättsliga associationsformer.
I samfundslagarna finns bestämmelser om grundande av bolag samt om de rättigheter och skyldigheter som aktieägarna, medlemmarna och ledningsorganets medlemmars har. I samfundslagarna föreskrivs också om beslutsfattandet vid, ledningen för och företrädandet av en sammanslutning samt om aktieägarnas, medlemmarnas, ledningsmedlemmarnas och revisorernas ansvar. Bestämmelserna om bokslut och annan ekonomisk information finns i bokförings-, värdepappers-, närings- och revisionslagstiftningen. Bestämmelserna om registrering av en stiftelse finns i handelsregisterlagen.
Innehållet i stiftelselagen avviker från innehållet i samfundslagarna närmast i och med att en stiftelse inte har några ägare av typen aktieägare eller medlemmar.
I den lagstiftningen som reglerar de näringar som idkas i form av en sammanslutning finns särskilda bestämmelser om näringsverksamhet. Dessa utgör antingen ett komplement till samfunds- och stiftelselagstiftningen eller avvikelser från den. Dylika bestämmelser finns t.ex. i lagstiftningen om kreditinstitut, lagstiftningen om kreditbolag, lagen om försäkringsbolag och värdepapperslagstiftningen.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Examination genomförs i form av skriftlig tentamen. Genom en hemuppgift kan extra poäng till tentamen införskaffas. Vid validering används vitsord Godkänd.

Kurslitteratur och studiematerial

Allmänt – introduktion
Bärlund,J., Nybergh,F., Petrell,K. (red.).(2013). Finlands civil- och handelsrätt: en introduktion (4.,rev.uppl.). ss. 389-458 eller Bärlund,J., Nybergh,F., Petrell,K. (red.).(2000). Finlands civil- och handelsrätt: en introduktion (s. 359-417). Helsingfors: Juristförbundets förlag.
Aktiebolag
Regeringens proposition RP 109/2005 gällande införandet av en ny aktiebolagslag till relevanta delar, dvs. så gott som allt utom lagförslagen.
Öppna bolag och kommanditbolag: Stenciler som utdelas vid föreläsningarna
Andelslag: RP 185/2012, ss. 1-30
Föreningar: Stenciler som delas ut på föreläsningarna
Stiftelser: RP 166/2014, ss. 1-56
EU-bolag: RP 55/2004, ss. 1-16
Lagstiftning:
– Lag om aktiebolag
– Lag om bostadsaktiebolag
– Lag om öppna bolag och kommanditbolag
– Lag om andelslag
– Föreningslagen
– Stiftelselagen
– Lag om europabolag
– Lag om bostadsrättsföreningar
– Lag om gruppbyggande
– Prokuralagen
– Fo?retagsinteckningslagen
– Lagen om va?rdeandelskonton
– Lagen om fo?retagssanering
– Lagen om a?tervinning till konkursbo
– Handelsregisterlagen
– Fo?retags- och organisationsdatalagen
– Bokföringslagen
– Revisionslag
– Kreditinstitutslagen
– Lagen om affarsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
– Vardepappersmarknadslagen
– Lagen om placeringsfonder
– Lagen om fastighetsfonder
– Lagen om vardepappersfo?retag samt
– Lagen om vardeandelssystemet

Dokumentering

Vid validering används vitsord Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier och praktiska övningar.

Utskriven 03 december 2022 kl 16:49