Hospitality Management – Projektledning

Kurskod B111402
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser
– kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt
– ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt
– känna till metoder för att förbättra samarbete inom projekt

Learning outcomes:
After completing the course, the student should:
– have knowledge of the project as a form of work and its phases
– be able to use a project model and its tools for carrying out a project
– have participated in the planning, implementation and termination of a project
– know methods for improving collaboration within projects

Innehåll

Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

Content:
Project management structure
Establish the project group
Pre-study and project planning,
Budget, risks and Quality,
Project implementation
Project management
Project termination
Follow Up the Benefit Impact.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

Presence Requirements
Non-compulsory attendance at lectures. Mandatory participation in project work and attendance at presentation of projects.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkänd
Den studerande har tagit del av föreläsningarna och övningarna inom projektledning och är bekant med termer, begrepp och arbetssätt inom projektledning. Den studerande skall visa tillämpad kunskap genom att planera, genomföra och dokumentera ett projekt.

Underkänd
Kriterier för vitsord godkänd uppfylls ej

Approved
The student has taken part in the lectures and exercises in project management and is familiar with terms, concepts and working methods in project management. The student must show applied knowledge by planning, implementing and documenting a project.

Failed
Criteria for a passing grade are not met

Kurslitteratur och studiematerial

Tonnquist, B. (2018 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

Tonnquist, B. (2018). Project management. Stockholm:Bonnier education.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Grade scale: Two-grade scale (Pass / Fail). Marks are recorded in the Transcript of Records

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete

Methodology:
Lectures, exercises. literature studies, project work

Utskriven 30 november 2022 kl 09:32