Hospitality Management – Digital kalkylering

Kurskod B111205
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande:
– behärska grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– vara bekant med mer avancerade funktioner för digital kalkylering
– kunna skapa kalkylmodeller som utnyttjar funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl sina egna som andra användares arbetsuppgifter
– kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper gällande digital kalkylering på egen hand

At the end of the course the student should:
– have mastered basic functions for formulas, data management and layout
– be familiar with more advanced functions in digital calculation
– be able to create spreadsheet models which effectively utilize functions and handle data correctly
– be able to create user-friendly spreadsheet models to support their own and other users’ work
– be able to further develop and deepen their knowledge about digital calculation on their own

Innehåll

– Introduktion till MS Excel (online/lokal) och Google Sheets
– Absolut och relativ cellhänvisning
– Formler för beräkningar, tid, text
– Formatering och villkorsstyrd formatering av celler
– Dataverifiering, skydd och spårning
– Pivottabeller

– Introduction to MS Excel (online/local) and Google Sheets
– Absolute and relative cell reference
– Formulas for calculation, time and text
– Formatting and conditional formatting of cells
– Data verification, protection and tracking
– Pivot tables

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Den studerande bedöms på basen av inlämningsuppgifter.
The student is graded based assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Material och övningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

Material and exercises as instructed by the teacher.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Lektioner och övningar vid dator

Lessons and computer exercises

Övrigt

Vi rekommenderar att ni läser vår onlinekurs ”Introduktion till högskolematematik” 1 sp.

Utskriven 06 december 2023 kl 05:47