Hospitality Management – Ekonomisk matematik

Kurskod B110904
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna tillämpa de matematiska metoder som behövs inom handel och affärsliv
– kunna tillämpa sammansatt ränteräkning på ekonomiska problem, samt matematiska metoder för investeringskalkyler
– behärska linjär optimering för att maximera vinster med två eller flera variabler
– kunna sammanställa rapporter med utvärdering, tabeller och diagram med hjälp av Excel.

Innehåll

Ekonomiska funktioner, skatteberäkningar, valutaräkning, avbetalningsköp, ränteräkning, sammansatt ränteräkning, lånekalkyler, investeringskalkyler. De tre senaste punkterna tillämpas på Excel. Linjär optimering för två variabler, utökat med problemlösning i Excel med många variabler.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande insikter (1-2)
Kan lösa linjära ekvationer
Kan lösa enkla uppgifter på procentuell förändring
Kan beräkna räntans storlek och förstå hur en avbetalningsplan räknas ut.
Kan omvandla från en valuta till en annan valuta

Bedömningskriterier – goda insikter (3-4)
Kan ställa upp en linjär modell, förstå linjär- versus exponentiell tillväxt
Förstår hur man formulerar uttryck för procentuell förändring och momsberäkningar
Kan beräkna och lösa ut tidsfaktorn, räntan och kapitalet vid enkel ränteräkning
Kan ställa upp uttryck för sammansatt ränteräkning.

Bedömningskriterier – utmärkta insikter (5)
Kan ställa upp och optimera en linjär modell
Kan modellera och lösa mer komplicerade problem där procenträkning ingår
Kan lösa mer komplicerade ränteproblem
Kan ställa upp och räkna ut effektiva räntan för en avbetalningsplan

Godkänd / Underkänd
Underkänd: Kriterierna för vitsord 1-2 uppfylls ej.

Kurslitteratur och studiematerial

Karjalainen, L. (2017). Matematik inom företagsekonomi. Utbildningsstyrelsen.
Undervisningsmaterial
Material för Excel-övningar samt extra övningsuppgifter (högskolan tillhandahåller)

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, Excel-övningar, litteraturstudier och övningsarbeten.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:55