Hospitality Management – HRM i praktiken

Kurskod R162202
Studiepoäng 7
Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs:
– ha praktiska insikter om hur HRM-funktionen ser ut i företagets vardag
– ha kunskap och insikt för arbete som ledare med personalen i fokus
– ha grundläggande insikter i de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne-och personaladminstration
– behärska lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden
– kunna uppgöra arbetsavtal
– känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning
– känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar som hör till löneadministrationen.

Innehåll

Praktiskt ledarskap fördjupning:
– Lagstiftning samt lagstadgade planer
– Urvals- och rekryteringsprocesser
– Kompetensutveckling och -planering
– Arbetsavtal, kollektivavtal och tolkningar
– Löner, förmåner, arbetstid och semester, belöningssystem
– Personalens mående, etik och säkerhet på arbetsplatsen
– Kommunikation och relationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management : organisationens hjärta (2. uppl.). Studentlitteratur.
Övrigt material ges av högskolan.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen

Utskriven 30 november 2022 kl 09:44