Hospitality Management – Hotel Operations and Management

Kurskod R242104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
-Utveckla förmågan att förstå hotellets olika operativa driftsfunktioner och inse ledarskapets betydlse för lyckade processer inom planering, beslutsfattande, koordinering och övervakning
-Kunna förklara hur hotellets sälj-och marknadsfunktion är uppbygd
– förstå MICE- industrin som begrepp och betydelse
– vara förtrogen med den logibranschens historia och utveckling

Innehåll

I kursen kartläggs avdelningschefernas olika ansvarsområden
Kursen behandlar avdelningsspecifika problemställningar och de studerande lär sig koordinera avdenlingsöverksridande processer
Kursen ger en fördjupning i uppbyggnad och funktion av hotellets marknadsförings -och säljorganisation
MICE industrin och dess komponenter- möten och konferenser
Logiverksamhet och historisk utveckling

Närvaro

70 % närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Hospitality and restaurant management. (2013). Boston: Pearson. 303 s.
Lönn,E. (2013). Hotell, konferens & evenemang. Stockholm: Gästakademien
Lönn,E. & Wigerstad,C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademien
Masuhr, B. (2007). Kongresshandboken:om konsten att skapa möten för många människor. Stockholm: Koala Publishing
Raghubalan,G., & Raghubalan,S. (2015). Hotel housekeeping operations and management (3rd ed). New Delhi: Oxford University Press
Rutherford,D.G. (red). (2002). Hotel management and operations. New York: Wiley. 536 s.

Förkunskaper

Hotel Operations 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Utskriven 17 juli 2019 kl 13:59