Hospitality Management – Grundkurs i företagsekonomi

Kurskod R171101
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– behärska grundläggande procenträkning
– känna till företagets grundläggande funktioner och strategier
– känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet
– känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut

Contents

1. Grundläggande handelsmatematik : ekvationer och procenträkning
2. Företagets funktioner, processer och strategi
3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet
4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring
5. Företagets bokslut
6. Övningar

Attendance

Ca 80 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Godkända övningsuppgifter
Godkänd närvaro

Material

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm: Sellin & Partner.
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok. 15. eller nyare upplaga. Liber. Malmö.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas aktivt.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 08:14