Hospitality Management – Organisation, HRM och ledning

Kurskod R162101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande:
– omfatta vad organisationen är
– kunna relatera till hur strukturer, funktioner, olika former av ledarskap och kultur formar organisationen
– förstå helhetsbilden av personalens betydelse för ett tjänsteföretag och hur denna resurs skall ledas, administreras och organiseras för att för att ge
företaget en strategisk konkurrensfördel

After the course the student will be able to:
– understand the organisational concept
– relate to how structures, functions and different kinds of management shape the organisation
– understand the overall picture of staff value in a service company and how this resource is to be managed, administered and organised in order to give
the company a strategic competitive advantage

Innehåll

Del 1.
Organisation från grunden: strukturperspektivet
Organisationens inre kultur: informella umgängesregler och det sociala samspelets karaktär – kulturperspektivet
Bakgrunden till dagens HRM: olika skolor av tänkande inom organisationsteori – det historiska perspektivet
Från personaladministration till HRM: den hårda och mjuka delen av HRM.

Del 2.
Individen och grupper i organisationen:
Personlighet
Arbetsrelaterad stress
Lärande och lärande organisationer
Kompetens och kompetensutvecklig
Att leda gruppen enligt FIRO/IMGD – teamledarskap
Kommunikation och kommunikationsmekanismer i ledarskapet

Del 3.
Introduktion till det praktiska ledarskapet:
-Rekrytering och urval
-Arbetsprocesser och vidareutbildning
-Samtal i arbetslivet – utvecklingsamtal, lönesamtal, svåra samtal, feedback

Part 1.
Fundamental organisational theory: the structural perspective
The inner structure of the organisation: informal social rules and interactional codes – the cultural perspective
The historical background of today’s HRM: different schools within the organisation – the historical perspective
From staff administration to HRM: the hard and soft aspects of HRM.

Part 2.
Individuals and groups within the organisation:
Personality
Work-related stress
Learning and learning organisations
Competence and competence development
Managing groups according to FIRO/IMGD – team management
Communication och communicational mechanisms in management

Part 3.
Introduction to hands-on management:
– Recruiting and assessment
– Working processes and further training/education
– Talking in working life – developmental talks, wage discussions, difficult talks, feedback

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Mandatory attendance at seminars and group work.
Attendance is recommended during lectures.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen
Term-papers and examinations.

Kurslitteratur och studiematerial

Obligatorisk kurslitteratur/mandatory course literature:
Buchanan, D. & Huczynski, A. (2004). Organizational behaviour: an introductory text.
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 959 s.
Forslund, M. (2013). Organisering och ledning. Malmö:Liber.
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human resource management: organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur/reference litterature:
Jönsson, S. & Strannegård, L. (red). (2014). Ledarskapsboken. Stockholm: Liber.
Pedler, M. & Aspinwall, K. (2000). Den lärande organisationen: en kortfattad vägledning. Stockholm: Fakta info direkt. 173 s.
Sandoff, M. (2011). Hotell och HRM : tecken på förändring. Malmö: Liber AB, 160s
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsidor.
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).
Course grading is noted in the study card. Fail, Pass, Pass with distinction (When validating courses the grade Passed is used)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Lectures, seminars, group work with presentations, term-papers and examinations
Individual work

Utskriven 20 maj 2019 kl 04:19