Hospitality Management – Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

Kurskod R111104
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs inse betydelsen av gruppens och teamets förutsättningar och premisser för att kunna 1) utveckla sitt eget medarbetarskap och 2) sträva efter att utvecklas mot ett ledarskap som speglar dessa insikter (se senare kurs).

The student should after finishing the course realise the importance the group’s and the team members’ preconditions and premises to be able to 1) develop his/her own professional collaboration competence and 2) aim for a leadership that reflects these insights (please see later course).

Contents

– gruppens fyra utvecklingsfaser
– kommunikationens betydelse för grupputveckling
– att förebygga utanförskap och mobbning på arbetsplatsen
– ledarens och medarbetarens bidrag och påverkan på gruppens sammansättning och möjlighet att leverera ett resultat

– the four stages of team development
– the importance of of communication for developing a team
– prevent exclusion and harassment at work
– the leader’s and the co-worker’s input and contribution to the team constitution and possibility to deliver a result

Attendance

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen

Active when present and mandatory attendance at certain stated dates

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd examination enligt gruppens överenskommelse

An examination approved by the group

Material

Litteratur:
Frick, G., & Norberg, D. (2019). Medarbetarsamtal (2. uppl. eller tidigare). Stockholm: Liber.
Gunnarson, S. (2016). Professionell feedback : medvetna mötens magi (6. uppl.). Bromma: Gunnarssons förlag.
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2016). Kommunikation : samspel mellan människor (4. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. A. (2017). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (3. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.
Björkholm, T., & Brattberg, H. (2020). Prioritera, fokusera, leverera : din snabbguide till Lean, Agile, Scrum, Kanban och XP : version 1.6. [Elektronisk resurs]. Hämtad från https://crisp.se/bocker-och-produkter/prioritera-fokusera-leverera

Referenslitteratur:
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2011). Kommunikation för ledare (2. uppl). Lund: Studentlitteratur.
Östberg, K., & Eriksson, L. (2009). Mobbning på arbetsplatsen : handbok i konsten att slå tillbaka. Malmö: Liber.

Course literature:
Gunnarson, S. (2016). Professional Feedback : The magic of conscious meetings. Bromma: Gunnarssons förlag.
Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2013). Leadership and Communication. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. A. (2016). Creating Effective Teams : a guide for members and leaders (6. ed.). Los Angeles: SAGE.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Course grade noted in study card. Failed, Passed, Passed with Distinction (when the course is validated the grade is Passed).

Teaching methods

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussions, praktiska övningar

Lectures, group work, projects, discussion, practical training

Utskriven 25 oktober 2020 kl 12:31