Hospitality Management – Hotel Operations

Kurskod R041105
Studiepoäng 5
Goals

De studerande skall efter avslutad kurs:
– ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.
– omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation
– tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division
– kundbetjäning och servicesituationer
– ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

After completion of the course the students are able to:
have basic knowledge of hotels and other types of commercial lodging
understand hotel business’ structure and organization
services and functions that are found in hotels with an emphasis on room division
customer service and service cases
have basic knowledge of booking and distribution systems

Contents

Hotellets verksamhetsmiljö
Hotellet och dess funktionella uppbyggnad
Hotellet som arbetsplats – avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter
Att arbeta inom roomdivision – housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning
Bokningssystem

Hotels business environment
Hotels and the structure of functions
Hotels as a workplace – departments, functions and tasks
Work in different departments – housekeeping, reception, booking, conference area
Booking system

Attendance

70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer.
70% attendance, active participation in seminars and group work, and a presentation.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer.
Inlämningsuppgifter, tentamen.
70% attendance of lectures and compulsory attendance of presentatinos.
Assignments, exam.

Material

Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.
Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).
VG, G (for grading).
A course grade is put in a students card U, G, VG (in the case of validation, the course is considered passed).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.
Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.
Lectures, group work with presentations, assignments and exam.
Practical exercises
Study visits
Individual learning

Studiebesök
Självstudier

Other

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 12:35