Hospitality Management – Italienska fortsättningskurs

Kurskod R037201
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
– Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standarditalienska om ämnet är bekant
– Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
– Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
– Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

Innehåll

– Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video
för att ge mera kontext.
– Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter – ej heller att producera helt korrekta
meningar
– Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de italienska orden bör vara bekanta
– Ljudinspelningar för att träna uttal
– Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
– Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

Närvaro

Kursen omfattar 28 h. Minst 50% närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Skriftlig tentamen, minst 50 % närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

Kurslitteratur och studiematerial

Webbplattform med dokument och länkar till material.

Förkunskaper

Italienska grundkurs 3 sp eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord och närvarolista arkiveras. Godkänd/Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:18