Hospitality Management – Opponering och bedömning

Kurskod R012201
Studiepoäng 1
Lärandemål

Lärandemål:
Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan 3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

År 2 Opponering och bedömning:
praktikrapport
värdering av och opponering på varandras rapporter
artikelsök och formaliahantering (samarbete med en yrkesinriktad kurs)

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Utskriven 21 maj 2019 kl 00:42