Hospitality Management – Ledarskap i teori och praktik

Kurskod R494105
Studiepoäng 10
Goals

Den studerande ska efter förmanspraktiken kunna:
– förklara arbetsuppgifter som hör till en chef/förman inom hospitalitybranschen,
– värdera och reflektera över hur en förman med sitt arbete påverkar arbetsmiljön i företaget, verkställa enklare förmansuppgifter inom hospitalitybranschen.
– reflektera över sin egen framtida roll som förman

I den mån den studerande tilldelas arbetsuppgifter och ansvarområden bör den studerande i samråd med arbetsgivaren anpassa dessa till den studerandes livserfarenhet och yrkesbakgrund.

Contents

Den studerande ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats.
Den studerande ansvarar för att upprätta kontakt med praktikplatsen och skriva ett avtal med den samma. Den studerande ansvarar för att i samråd med praktikplatsen göra upp en planering för praktiktiden.

Innan den studerande ingår avtal med arbetsplatsen ska arbetsplatsen och planeringen godkännas av den praktikansvariga läraren vid utbildningsprogrammet.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna och de regler som gäller för arbetsplatsen, i enlighet med kollektivavtal och rådande arbetslagstiftning.

Attendance

Omfattningen av förmanspraktiken är ca 160 h, vilket motsvarar 4 veckors heltidsarbete. Vuxenstuderande med tidigare dokumenterad arbetserfarenhet från hospitalitybranschen kan anhålla om validering för denna arbetserfarenhet om denna kan avses motsvara innehållet i förmanspraktiken. Anhållan görs hos praktikansvarig på utbildningsprogrammet.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd praktik intygas genom ifylld bedömning av arbetsgivare samt underskrift.
Godkänd praktikrapport.

Material

Anvisningar angående praktikrapporten.

Prerequisite

Den studerande ska ha minst 120 sp dokumenterade på studiekortet.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, Godkänd.

Other

Informationstillfälle om praktiken schemaläggs och hålls av praktikansvarig lärare.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 07:39