Hospitality Management – Event Studies

Kurskod R253204
Studiepoäng 5
Goals

Den studeranden förväntas efter avslutad kurs kunna redogöra och analysera:
– Olika typer av event
– Olika perspektiv på event
– Organisationer bakom event
– Planering av event
– Finansiering och sponsring av event
– Marknadsföring av event
– Utvärdering av event

After completion of the course the students are able to describe and analyze:
– Different types of events
– Different perspectives of events
– Organization of the events
– Event planning
– Financing and sponsorship of events
– Marketing of the events
– Evaluation of the events

Contents

– Olika synsätt och perspektiv på planerade event
– Att planera, organisera och genomföra ett event
– Hur finansieras event
– Hur utvärderas ett event

– Different views and perspectives on event planning
– Planning, organizing and conduction of an event
– How to finance an event
– How to evaluate an event

Attendance

Totalt ca 133 h arbete varav ca 40 h schemalagd tid.
Obligatorisk närvaro vid grupparbeten-case och examinationstillfällen.

Total of approx.133h of work out of which 40h scheduled time.
Mandatory attendance for the group-work and examination.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkända presentationer och inlämningsuppgifter/hemtentamen.
Approved presentations and assignments/home exam.

Material

Getz, D. (2012). Event Studies: theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
Rogers, T. (2007) Conferences and conventions : a global industry. 2. Ed. Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
artiklar från media och bloggar, vetenskapliga databaser, undervisningsmaterial

Documentation

Kursvitsordet noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering bedöms kursen som godkänd).
A course grade is put in a students card U, G, VG (in the case of validation, the course is considered passed).

Teaching methods

Föreläsningar, case, studiebesök, egna presentationer, inlämningsuppgifter.
Lectures, cases, study visits, own presentations, assignments.

Other

Självstudier bedrivs i stor utsträckning under kursen.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 18:24