Hospitality Management – Event Studies

Kurskod R253204
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studeranden förväntas efter avslutad kurs kunna redogöra och analysera:
– Olika typer av event
– Olika perspektiv på event
– Organisationer bakom event
– Planering av event
– Finansiering och sponsring av event
– Marknadsföring av event
– Utvärdering av event

Innehåll

– Olika synsätt och perspektiv på planerade event
– Att planera, organisera och genomföra ett event
– Hur finansieras event
– Hur utvärderas ett event

Närvaro

Totalt ca 133 h arbete varav ca 40 h schemalagd tid.
Obligatorisk närvaro vid grupparbeten-case och examinationstillfällen.

Total of approx.133h of work out of which 40h scheduled time.
Mandatory attendance for the group-work and examination.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkända presentationer och inlämningsuppgifter/hemtentamen.
Approved presentations and assignments/home exam.

Kurslitteratur och studiematerial

Getz, D. (2012). Event Studies: theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
Rogers, T. (2007) Conferences and conventions : a global industry. 2. Ed. Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
artiklar från media och bloggar, vetenskapliga databaser, undervisningsmaterial

Dokumentering

Kursvitsordet noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering bedöms kursen som godkänd).
A course grade is put in a students card U, G, VG (in the case of validation, the course is considered passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, studiebesök, egna presentationer, inlämningsuppgifter.
Lectures, cases, study visits, own presentations, assignments.

Övrigt

Självstudier bedrivs i stor utsträckning under kursen.

Utskriven 13 juli 2024 kl 02:59