Hospitality Management – Säkerhets- och miljöledning

Kurskod R223102
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– förstå vikten av miljöarbete inom Hospitalityindustrin
– inse vikten av säkerhetsledning i hotell och restaurangföretag
– kunna specificera de viktigaste kriterierna för miljö och säkerhetsfrågor
– redogöra för huvudprinciperna i ett miljö-, säkerhetsledningssystem i Hospitalityföretag
– kunna konstruera enklare miljö-, säkerhetsledningssystem för ett företag i turismbranschen

Contents

1. Miljöfaktorer i Hospitalitybranschen
2. Miljöledningssystem, GreenKey, Blue Flag, Svanen
3. Säkerhet inom Hospitalityindustrin (personlig säkerhet, ergonomi, brandsäkerhet, stöld, lagstiftning)
4. Säkerhetsledning
5. Egenkontroll och hygienkompetens

Attendance

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänt projektarbete och aktiv närvaro på lektioner.

Material

Valda delar från följande kurslitteratur:
Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund:Studentlitteratur Lund. 528 s.
Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing.
Williams,C. & Buswell, J. (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. Wallingford,Oxon:CABI Publishing. 230 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter. (2003). Konsumentverkets publikationsserie. Dnr. 2003/52/1025. Finland.
Lagar och förordningar.
Protecting workers in hotels, restaurants and catering. (2008). European Agency for Safety and Health at Work.
Svanenmärkning av restauranger.(2008). Version 1.1 (13.12.2006 – 31.12.2011). Nordisk Miljömärkning

Prerequisite

Avklarad kursen ”Grunderna i företagsverksamhet” (ÅK 1).

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 10:04