Hospitality Management – Franska fortsättningskurs

Kurskod R035202
Studiepoäng 3
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
– Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardfranska om ämnet är bekant
– Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
– Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
– Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

Contents

– tal- och skrivövningar utgående från kursbokens texter och kopierat material
– grammatik som följer kursboken
– kännedom om Frankrike

Attendance

28 h.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Muntliga och skriftliga tentamina. Aktiv närvaro.

Material

Persson, U. B. & Lindfors, E. (2009). Un air de Paris. 3 uppl. Malmö: Gleerups.
Kopierat material.

Prerequisite

Franska grundkurs eller motsvarande.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Bedöms enligt skalan VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, textläsning, hörförståelse, muntliga och skriftliga övningar.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 11:01