Hospitality Management – Introduktion till examensarbete

Kurskod R013301
Studiepoäng 2
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan
3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Contents

År 3-4 Introduktion till examensarbete:
introduktion examensarbete
seminarier och handledning
examensarbete, presentation och opponering

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Material

Litteratur:
Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, Lotte. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:28