Hospitality Management – Sjöfartsengelska 1

Kurskod S0322031
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Övergripande lärande mål för Sjöfartsengelska 1-3

Efter avslutade studier i Sjöfartsengelska 1-3 har den studerande färdighet i enlighet med STCW (2010) Kapitel II sektion A-II/1 och Kapitel IV, sektion A-IV/2.
Adekvat kunskap i engelska språket som möjliggör användning av sjökort och nautiska publikationer, att förstå meteorologisk information och meddelanden beträffande fartygets säkerhet och drift samt att utföra befälets arbetsuppgifter också med en flerspråkig besättning, inklusive förmåga att använda och förstå ”IMO Standard Marine Communication Phrases”.

Dellärandemål sjöfartsengelska 1
– Behärskar den studerande det centrala ordförrådet ombord och i hamn i farleden samt i nödsituationer
– Den studerande använder oftast fackspråk, kommuniserar tydligt och exakt, kan använda engelska i sjöfarts- och radiokommunikation till sjöss (SMCP) för de delar som nämns i innehållet.

Innehåll

Ombord kommunikation:
-Standard roderkomandon
– Maskinrumsorder
Lots på bryggan
-Ankarliggandebogsering,
-Bogsering
-Ankomst och avgång från hamn
-Säkerhet
-Instruktioner och information till passagerare i en nödsituation.
-Ordförråd för olika fartygstyper, hamnar, farleder samt vid nödsituation ombord.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande under lektionerna, Inlämningsuppgifter samt tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

IMO standard marine communication phrases : IMO SMCP. (2002). London : International Maritime Organization,.

MarEng Learning tool. Web-based Maritime English Learning Tool.

Annat material.

Kluijven, P.C. van (2003). The International Maritime Language Programme / An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-board Training. CD-rom Presentations. Texts, Tasks and Projects.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E-ordböcker

Förkunskaper

Goda kunskaper i engelska på sk. Intermediate level. Vid behov ordnas en test. (Radera inte vid granskning, please!)

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U-G-VG.

Arbetsformer

Interaktiva datoruppgifter, kommunikativa rollspel, inlämningsuppgifter samt ett kortare projekt i grupp.

Utskriven 17 februari 2020 kl 08:17