Hospitality Management – Destinationsutveckling

Kurskod R352301
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna förklara, analysera, kartlägga och planera för:
– hållbar utveckling och hållbar turism
– konkurrenskraftiga destinationer
– destinationens kärnresurser
– destinationens stödresurser
– destinationsmanagement
– destinationsstrategi och -makrnadsföring
The student should after a completed course be able to explain :
-sustainable development and sustainable tourism
-the competitiveness of the destination
-destination,s core resources
-destination,s supporting resources
-destination management
-destination strategy and marketing

Contents

-destinationsteori-definitioner
-destinationens konkurrenskraft
-hållbar turism och hållbar destination
-modell Ritchie & Crouch (2003) ;destintionens resursanalys
-destinationens image och varumärke
Content:
-Destination theory -definitions
-the competitiveness of the destination
-sustainable tourism and sustainable destination
-the Ritchie & Crouh,s (2003)conceptual Model of Destination Competitiveness
-destnation,s image and trademark

Attendance

Arbetsinsats ca. 133 t. varav ca 50 t. är föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid studiebesök, projektarbete samt presentationstillfällen
Obligatory presence in seminars and group work
Presences recommended in lecturers

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter och tentamen
Assignments and examination

Material

Ritchie, B. J. R., & Crouch, G. J. (2005). The Competitive Destination : A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI Publishing. 272 s.
Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2015). Tourism and Developement : Concepts and Issues (2 ed.). Bristol: Channel View Publications.
World Tourism Organisation. (2007). A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid: World Tourism Organisation (UNWTO).

Undervisningsmaterial samt vetenskapliga artiklar från Högskolans databaser- tillhandahålls av Högskolan.

Prerequisite

Tourism Operations 1
Tourism Operations 2

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).
Cource grade noted in studentcard

Teaching methods

Föreläsningar, gästföreläsare eller studiebesök, projektarbete och övningar.
Lecturers,case studies,group work and presentation,assignments,examinations and tutorials

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.
In order to cater the content of the course it i necessary with tutorials

Utskriven 06 juni 2020 kl 10:03