Hospitality Management – Företagsekonomi 2

Kurskod R173103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs :
– känna till vad det finns olika bidragskalkyler för hotell- och restaurangverksamhet
– kunna göra egna lönsamhets- och priskalkyler
– kunna tolka ekonomiska rapporter och bokslut och utgående från dem identifiera verksamhetsområden som ytterligare borde utvecklas
– kunna utnyttja nyckeltal för ekonomisk styrning inom hospitalityindustrin
– kunna kalkylera lönsamheten för projekt och olika produktalternativ
– känna till hur olika bolagsformer beskattas

Innehåll

– huvudprinciperna för bidragskalkylering
– lönsamhets- och priskalkyler
– att tolka bokslut och bokföringsrapporter
– att använda olika nyckeltal
– grunderna för revenue management och menu engineering
– grunderna i företagsbeskattning

Närvaro

Ingen närvaroskyldighet på lektioner, obligatorisk och aktiv närvaro i HotCalc företagsspelet.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter och egen rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Mäkelä, S. (2010). Ekonomistyrning för turistföretag. Kurskompendium. Högskolan på Åland.
(erhålles i elektronisk form i början av kursen)

Referenslitteratur :
Andersson, G. (2008). Kalkyler som beslutsunderlag. 6 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H. (2006). Företags- och räkenskapsanalys. 10 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Tullgren, S. (2008). Finansiering & kalkylering. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial
Examinator tillhandahåller

Förkunskaper

Grunderna i företagsverksamhet och företagsekonomi 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och HotCalc företagsspel.

Utskriven 20 oktober 2021 kl 12:27