Hospitality Management – Tourism Operations 1

Kurskod R051104
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avslutad kurs
– kunna redogöra för begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
– ha grundläggande förståelse för hållbar turismutveckling
– känna till begreppet turismnäringens distributionsmix

Contents

Världens största näring – definitioner, begrepp
Turismens positiva och negativa effekter
Värdskapet och dess betydelse

Attendance

75% närvaro vid föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och studiebesök.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, godkända inlämningsarbeten.

Material

Cooper,C., Fletcher,J., Fyall, A., Gilbert,D. & Wanhill,S. (1993 eller senare). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Ltd.
Hudman, L. & Jackson, R. (2003). Geography of Travel & Tourism. Albany, N.Y: Thomson Delmar Learning. 534 s.
Olsson, Camilla. (2012). Service och bemötande. Gästakademin:UHR
Tengling, M., Friberg, A.B., Lindmark, M. & Tjörnhammar, E. (2007). Turism Bas. Faktabok. 3. uppl. Malmö: Liber. 198 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, studiebesök eller gästföreläsare, grupparbeten och eget arbete.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 10:19